AVÍS LEGAL

FINALITAT I PROPIETAT DEL LLOC WEB:

Aquest lloc web és titularitat de Cristina BLANQUER BORONAT (BLANQUER ADVOCATS) ,amb número de registre tributari F-186527-S, i domicili a C/ Anna Maria Pla, 33 Bloc C Edf. Illa, 2n pis 1a porta, AD500 Andorra la Vella i email: recepcio@blanqueradvocats.com  

La finalitat del present lloc web és d’informar dels serveis que ofereix el despatx professional BLANQUER ADVOCATS.

ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D’ÚS D’AQUEST LLOC WEB:

L’accés a www.blanqueradvocats.com comporta l’acceptació per part dels usuaris dels termes i condicions d’ús, de la política de privadesa i de cookies,  que es troben recollits en el present AVÍS LEGAL.

Els usuaris resten obligats a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

RESERVA DE FACULTAT DE MODIFICAR ELS TERMES I CONDICIONS DEL LLOC WEB:

Cristina BLANQUER BORONAT (BLANQUER ADVOCATS) es reserva tota facultat per dur a terme, sense previ avís i amb efectes immediats, les modificacions i actualitzacions que consideri oportunes en relació als termes i condicions del present lloc web. Per tant, es recomana als usuaris del lloc web la revisió periòdica dels termes i condicions.

DRETS I POSICIONS JURÍDIQUES SOBRE ELS CONTINGUTS QUE INTEGREN AQUEST LLOC WEB:

S’entén com a contingut, tots els elements que conformen el present lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny, l’estructura de navegació del lloc web, els signes distintius, els vídeos, les fotografies i el text.

El contingut de www.blanqueradvocats.com és propietat intel·lectual, de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de Cristina BLANQUER BORONAT (BLANQUER ADVOCATS) o de tercers que li han atorgar les pertinents llicencies o autoritzacions. És doncs, que l’accés al present lloc web no atorga als usuaris cap tipus de titularitat ni dret d’ús sobre els continguts del lloc web (la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), amb l’excepció de que Cristina BLANQUER BORONAT (BLANQUER ADVOCATS) o tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques ho autoritzin de forma expressa, indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicencies o autoritzacions per escrit a tal efecte.

En seguiment de les previsions anteriorment esmentades, Cristina BLANQUER BORONAT (BLANQUER ADVOCATS) es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquest contingut. Així mateix, també es reserva la facultat d’interposar les accions legals corresponents contra tot aquell usuari del present lloc web que vulneri els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic, que prèviament s’han detallat.

En el cas de que qualsevol usuari del lloc web consideri que algun dels continguts que conformen el present lloc web vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a BLANQUER ADVOCATS, tot adreçant un correu electrònic a dpd@blanqueradvocats.com, amb l’objectiu de que BLANAQUER ADVOCATS pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

DRET D’EXCLUSIÓ:

BLANQUER ADVOCATS juntament amb les reserves de facultat anteriorment esmentades, també és reserva la facultat per denegar o bé suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, així com amb caràcter definitiu o temporal, l’accés al present lloc web per qualsevol usuari del mateix que incompleixi amb els termes i condicions indicats en el present AVÍS LEGAL, sense perjudici de les eventuals accions legals que es puguin dur a terme envers aquests usuaris.

RESPONSABILITAT:

BLANQUER ADVOCATS en cap cas es farà responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es puguin derivar de l’incompliment per part dels usuaris del present lloc web dels termes i condicions, que s’estableixen en el present lloc web.

Així mateix, BLANQUER ADOCATS no és responsable del següent:

  • Dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es puguin derivar de la indisponiblitat del present lloc i del seu contingut, quan la mateixa derivi d e motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions i/o manteniment, o per errades dels servidors o de tercers intermediaris o proveïdors.
  • Dels danys i perjudicis que es puguin causar als usuaris del present lloc web, quan aquest son causats per programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del nostre control.

BLANQUER ADVOCATS no exerceix cap mena de control sobre els serveis, contingut i/o altres elements als quals els usuaris puguin accedir mitjançant els dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Facebook, Twitter, YouTube i similars). I doncs, BLANQUER ADVOCATS no és responsable de la disponibilitat tècnica, així com de la qualitat o exactitud, entre d’altres, dels serveis i del contingut i/o elements als quals s’hagi accedit mitjançant el present lloc web, i tampoc és responsable dels danys i perjudicis i altres conseqüències que es puguin produir del seu ús, amb excepció del contingut, sempre i quan BLANQUER ADVOCATS tingui un control directe sobre l’edició del mateix.

Sense perjudici de l’anteriorment esmentat, en el cas de que qualsevol usuari consideri que a través d’algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o qualsevol altre mitjà al qual es pugui accedir mitjançant el present lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, haurà de procedir a notificar-ho en la major brevetat possible al correu electrònic dpd@blanqueradvocats.com, amb l’objectiu de que BLANQUER ADVOCATS pugui dur a terme el corresponent anàlisi i valoració del mateix.

AUTORITZACIO D’ENLLAÇOS:

Es prohibeixen els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol aprofitament del contingut que es troba en el present lloc web per part de tercers que no estiguin expressament autoritzats per BLANQUER ADVOCATS.  Així mateix, es prohibeix la creació d’enllaços en aquest lloc web de llocs webs que siguin contraris a la llei, a la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Els termes i condicions es regiran en base a la legislació andorrana.

Els usuaris del present lloc web resten sotmesos a la jurisdicció andorrana, amb la renúncia expressa a qualsevol altre jurisdicció que els pogués correspondre, conforme al Dret. Sense perjudici, de que per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable qualsevol altra legislació i/o jurisdicció.